روش های پرداخت:

پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی:
در این روش شما با یکی از درگاه های اینترنتی، پرداخت خود را تکمیل می کنید و پس از تایید تیم پشتیبانی سی بی نو مراحل آماده سازی و ارسال سفارش آغاز می شود.

 

پرداخت از طریق کارت به کارت:
در این روش پس از کارت به کارت کردن مبلغ و بارگذاری فیش واریزی و تایید آن توسط تیم پشتیبانی سی بی نو، مراحل آماده سازی و ارسال سفارش آغاز می شود.